T-Shirts - Men's

Nikau Kai - Chariots Tee - Asphalt
Nikau Kai - Chariots Tee - Asphalt $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Sushi Tee - Grass
Nikau Kai - Sushi Tee - Grass $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Stay True - Asphalt
Nikau Kai - Stay True - Asphalt $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Words To Live By Tee - Heather Grey
Nikau Kai - Words To Live By Tee - Heather Grey $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Tipi Tee - Heather Navy
Nikau Kai - Tipi Tee - Heather Navy $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Tipi Tee - Asphalt
Nikau Kai - Tipi Tee - Asphalt $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Tools of the Trade - Asphalt
Nikau Kai - Tools of the Trade - Asphalt $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - El Pelicano - Vintage Red
Nikau Kai - El Pelicano - Vintage Red $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - El Pelicano - Royal
Nikau Kai - El Pelicano - Royal $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - The Journey - Vintage Red
Nikau Kai - The Journey - Vintage Red $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Safe Harbor Tee - Grass
Nikau Kai - Safe Harbor Tee - Grass $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Safe Harbor Tee - Royal
Nikau Kai - Safe Harbor Tee - Royal $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Sunset Tee - Royal
Nikau Kai - Sunset Tee - Royal $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Sunset Tee - Asphalt
Nikau Kai - Sunset Tee - Asphalt $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Anchor Tee - Heather Grey
Nikau Kai - Anchor Tee - Heather Grey $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Bear Tee - Royal
Nikau Kai - Bear Tee - Royal $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Bear Tee - Machiatto
Nikau Kai - Bear Tee - Machiatto $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Stand Strong Tee - Heather Navy
Nikau Kai - Stand Strong Tee - Heather Navy $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Knee High Tee - Royal
Nikau Kai - Knee High Tee - Royal $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Quiver - Heather Grey
Nikau Kai - Quiver - Heather Grey $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Travel Tee - Royal
Nikau Kai - Travel Tee - Royal $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Travel Tee - Grass
Nikau Kai - Travel Tee - Grass $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Sunrise Tee - Grass
Nikau Kai - Sunrise Tee - Grass $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Sunrise Tee - Royal
Nikau Kai - Sunrise Tee - Royal $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Glassy - Asphalt
Nikau Kai - Glassy - Asphalt $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Wave Form Tee - Vintage Red
Nikau Kai - Wave Form Tee - Vintage Red $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Wave Form Tee - Navy
Nikau Kai - Wave Form Tee - Navy $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Modern Adventure - Royal
Nikau Kai - Modern Adventure - Royal $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Op Tee - Aqua
Nikau Kai - Op Tee - Aqua $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Kraken Tee
Nikau Kai - Kraken Tee $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Boards Tee - Machiatto
Nikau Kai - Boards Tee - Machiatto $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - El Verano - Royal
Nikau Kai - El Verano - Royal $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Ray Tee - Royal
Nikau Kai - Ray Tee - Royal $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai x Team USA / SUP- Logo
Nikau Kai x Team USA / SUP- Logo $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai x Team USA / SUP - Surfing
Nikau Kai x Team USA / SUP - Surfing $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Pray For Sandbars Tee
Nikau Kai - Pray For Sandbars Tee $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Stars LS Tee
Nikau Kai - Stars LS Tee $ 50.00
Quick Shop
Nikau Kai - Cali Made L/S Tee
Nikau Kai - Cali Made L/S Tee $ 50.00
Quick Shop
Nikau Kai - Stars L/S Tee - Heather Grey
Nikau Kai - Stars L/S Tee - Heather Grey $ 50.00
Quick Shop

Nikau Kai - Single Shot - Heather Navy
Nikau Kai - Single Shot - Heather Navy $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Muy Bueno - Heather Grey
Nikau Kai - Muy Bueno - Heather Grey $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Free-Flow - Fatigue
Nikau Kai - Free-Flow - Fatigue $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - 1140 Highland Tee - Asphalt
Nikau Kai - 1140 Highland Tee - Asphalt $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Keep It Simple Tee - White
Nikau Kai - Keep It Simple Tee - White $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Prime Meridian - Asphalt
Nikau Kai - Prime Meridian - Asphalt $ 32.00
Quick Shop

Nikau Kai - Local Vagabond Tee - White
Nikau Kai - Local Vagabond Tee - White $ 32.00
Quick Shop
Nikau Kai - Indian Summer Tee - Macchiato
Nikau Kai - Indian Summer Tee - Macchiato $ 32.00
Quick Shop